آرشیو دسته بندی: کپسول هلیوم

نکته مهم راجع به نگهداری کپسول هلیوم و انتقال آن

نگهداری کپسول هلیوم و انتقال آن

شاید با ساده پنداشتن این جمله که گاز هلیوم گازی است خنثی و بی خطر چشم خود را به نکات ایمنی از کپسول گاز ببندیم ولی در واقع هر دستگاه در بستری از نکات ایمنی و ضریب اطمینان ساخته می شود که در حین مصرف حتما باید به آن توجه بخصوص کرد. محل نگهداری مناسب […]